el reconeixement internacional de la Intersindi¬cal-CSC