La política exterior dels ens subestatals a principis del segle XX